Search form

Éxodo 12:48

48Ac'o mi jech taje, ja' no'ox un, mi oy jun jyanlum ti nacal ta atojolic ti ta sc'an ta spas ya'i ti q'uin Colel sventa yich'el ta muc' ti Diose, ja' ta sc'an ti ba'yel ta xac'be yich' circuncisión scotol ti viniquetic ti c'u yepal oy ta snae. Ts'acal to un, xu' ta spas ti q'uine, ja' ti co'ol xa s'elan voq'uem ta alumalique. Ja' no'ox un, ti buch'u mu'yuc yich'oj ti circuncisione, mu xu' ta sti'ic ti milbil chon bolome.