Search form

Éxodo 13:9

9Ti jech bejel ta o'ntonal avu'unic taje, co'ol s'elan avich'ojic marca ta ac'obic, mi ta ati'baic. Ti jech taje, ja' svulesobil ta ajolic ti tsots sc'oplal ta xalo'iltabe abaic ti oy c'usi tsots albil yu'un ti Diose. Yu'un ta smuc'ul stsatsal, laj sloq'uesuncutic talel ta Egipto.