Search form

Éxodo 15:22

22Ti Moisese laj yal ti ac'o loq'uicuc batel ti israeletic ti jech oyic ta sti'il Tsajal Nabe. Jech o xal un, xanavic batel oxib c'ac'al ta sbajtical banomil yu'un Shur. Ja' no'ox un, mu'yuc laj staic batel vo' ti ta bee.