Search form

Éxodo 16:1

1Scotol ti c'u yepal xvoletic ti israeletique, loq'uic batel ti ta Elime. Batic ta sbajtical banomil Sin ti oy ta o'lol yu'unic ti Elime xchi'uc ti Sinaie. Ja' xa ta yo'lajunebal (15) sc'ac'alil ti xchibal (2) yual ti loq'uic talel ta Egiptoe.