Search form

Éxodo 16:15

15Ti jech mu bac'ni xilic o ti israeletique, mu sna'ic c'usi ta xtun o. Ja' yu'un un, xi lic sjac'olanbe sbaique: “¿C'usi ti q'ue s'elan le'e?” Xi albatic yu'un ti Moisese:

—Le'e, ja' c'ot ta xq'uexol avotic ti ta xac' atun alajesic ti Diose.