Search form

Éxodo 16:25

25Ja' yu'un un, xi albatic yu'un ti Moisese:

—Ve'anic tana ti scomelal ti c'usi laj aq'uejique. Yu'un ja' sc'ac'alil cuxob o'ntonal ti t'ujbil yu'un ti Diose. Yu'un ti c'ac'al li'e, mu'yuc c'usi ta xataic ta stsobel ti ta osiltique.