Search form

Éxodo 17:4

4C'alal c'opoj ti'in ta stojol Dios ti Moisese, xi xvulvun liquele:

—¿C'usi xu' ta jpas ta stojol ti lum israeletic li'e? ¡Yu'un ti li'e, chapal xa jc'oplal ti ta xismilicun ta tone!