Search form

Éxodo 18:22

22Sbainoj ta xc'ot ta xchapanel ti jteclume. Ja'uc ti c'usi tsotsic ti mu xchapaj yu'unique, ta xac' ta avoc ta ac'ob ta xchapanel. Yan ti bic'tal c'opetique, ac'o xchapan ti stuquique. Ja' to jech ta xyoch ti avabtel ti ep abainoje. Yu'un ja' no'ox jech xu' ta scoltaoxuc ta sbainel.