Search form

Éxodo 18:8

8Ti bu taje, ti Moisese lic xchapbe ya'i smuni' scotol ti c'u s'elan laj spas ti Dios ta stojol ti faraone, ta stojol ti egipcioetic ti laj sva'an sba ta spojel ti Israele. Laj xchapbe ya'i xtoc scotol ti vocoletic ti laj staic ta bee, xchi'uc ti c'u s'elan ep ta tos coltavan ti Diose.