Search form

Éxodo 19:16

16Va'i un, ta sacubel osil ta yoxibal (3) c'ac'ale, xc'avlajet no'ox liquel ti chauque. Xjaplajet no'ox liquel ti sac tsele. Volol vul jun ic'al lumal toc ta sjol ti vitse. Tsots xvochet xa liquel ti oq'uesetique, ti xniquic xa liquel ta xi'el scotol ti c'u yepal tey vololique.