Search form

Éxodo 22

Ti oy c'usi tsots sc'oplal albil ta sventa ti c'usi ta xich' xq'uextaele

1“Mi oy bu ta xc'ot ta pasel ti oy buch'u ta xelc'an jcotuc vacaxe, mi jcotuc chij, mi ta smil, mi ta xchon, vo'cot vacax ta xq'uexta sutel ta sventa ti jcot vacaxe. Chancot chij ta xq'uexta sutel ta sventa ti jcot chije.

2“Mi oy jun j'elec' ti ja' o yacal ta x'elc'aj taee, mi yayijesate, mi ta xchame, mu cajaluc ta xcom ta bail. 3Yan mi ta c'ac'altic xa vinaje, cajal ta xcom ta bail mi xchame.

“Va'i un, ti buch'u ta x'elc'aje, ta stoj sutel ti c'usi laj yelc'ane. Yan mi ch'abal ti taq'uin yu'une, chon xi batel yo' jech ta xtoj ti yeleq'ue.

4“Mi cuxul to laj yich' tabel ti chon bolom yelc'anoje, o'lol to ta stoj ti c'uxi stojol ti vacaxe, ti burroe, ti chije.

5“Mi oy buch'u ta scolta ve'uc ti chon bolometic ta jsep osile, mi ja' ta ts'unubal uvaetic, va'i un, mi ta xjelav batel ve'uc ta yan osil ti chon bolometique, tsots sc'oplal ta stojbe sloben ta sventa ti c'usi lec ta xloc' ta yosil stuque, mi ja' ti sts'unubal uva stuque.

6“Mi oy buch'u ta stsan c'oc' ti ta xcol batel yu'un ta ch'ixtique, ti ta xc'ac' yu'un ti trigo ti tsobbil xae, mi ja' ti yorail xa ta xich' tuch'ele, ti laj scotole, mi ch'abal xa com ti sts'unubal yu'une, ti buch'u jech laj spas taje, tsots sc'oplal ta stoj scotol ti c'u yepal laj spas yabtel ti c'oq'ue.

7“Mi oy buch'u ta spat yo'nton ta stojol xchi'il ti ja' xu' ta xbat yac'be sventain ti staq'uine, mi ja' ti c'usitic oy yu'un ti toyol stojole, ja' no'ox un, mi oy c'uxi elc'anbat loq'uel ta sna ti buch'u sbainoje, jech ti j'eleq'ue, tsots sc'oplal x'ech' to o'lol ta stoj mi laj yich' taele. 8Yan ti mi mu'yuc xvinaj ti j'eleq'ue, va'i unbi, ti yajval nae, ic'bil ta xbat ta stojol Dios yo' jech ta xich' q'uelel mi ma'uc laj stsac stuc ti c'usi ac'bil yu'un ti yane.

9“Mi oy buch'u ta sbis ta yu'un mi vacax, mi burro, mi chij, mi c'u'il, c'usiuc no'ox yan ti ch'ayeme, va'i un, mi oy buch'u ta sa'be sc'oplal ti ja' yu'une, ti va'i s'elan taje, ic'bil ta xbatic ta stojol Dios. Ti buch'u oy smul c'ote, x'ech' to ta o'lol ta stoj ti c'usi laj sbis ta yu'une.

10“Mi oy buch'u ta xac' ta stojol yan ti ja' xu' ta sc'ubanbe comel ti sburroe, ti xvacaxe, ti xchije, ti c'usiuc no'ox yan chon bolomale, jech ti chon bolom taje, mi ta xcham, mi ta xyayij, mi ta xbat ta elec' ti mu'yuc xvinaje, 11jech ti buch'u c'ubanbile, jamal ta xal ta stojol ti yajvale, xchi'uc ta stojol ti Diose, ti ma'uc laj yelc'an ti c'usi c'ubanbil yu'un ti yane. Jech ti yajvale ta xich'be ta muc' ti sc'ope. Ja' yu'un un, mu'yuc ta stoj ti c'usi ch'aye. 12Yan ti mi sq'ueloj no'ox ti c'alal bat ta elec' ti chon bolome, tsots sc'oplal ta stojbe ti yajvale. 13Yan ti mi laj ta ti'el ta jti'oval chon ti chon bolome, tsots sc'oplal ta xich' aq'uel ta ilel ti scomelale. Ja' to jech mu xich' tojel.

14“Ti mi oy buch'u ta sc'anbe ta ch'om xchon sbolom ti yane, va'i un, mi ta xcham, mi ta xyayij ti chon bolom ti c'alal mu'yuc tey yiloj ti yajvale, ti buch'u laj sc'an ta ch'ome, tsots sc'oplal ta stojbe ti yajvale. 15Yan ti mi yiloj ti yajvale, mu'yuc c'usi ta stoj jts'ujuc. Mi yu'un loc'bil ti chon bolome, ja' no'ox ta stoj ti sloc'obile.

Ti oy c'usitic tsots sc'oplal albil ti c'usi sc'an pasel ta sventa ti yane, xchi'uc ti c'usi sc'an pasel ta sventa ti Diose

16“Mi oy buch'u ta slo'labe yo'nton jun tojol tseb ti mu'yuc to macbile, tsots sc'oplal ta stoj jech c'u cha'al liquem yu'unique, xchi'uc ac'o yic' ta j'ech'el. 17Ac'o mi jech un, mi mu xac' ti totil yo' ta xc'ot ta yajnile, ac'o stoj ti c'u yepal liquem yu'unic stojel ti jun tojol tsebe.

18“Mu me q'uelbiluc xch'i xc'opoj ti j'ac'-chamele.

19“Ti buch'u ta xmulivaj xchi'uc ti c'usiuc no'ox chon bolomale, chapal sc'oplal ac'o yich' milel.

20“Ti buch'u naca yan diosetic ta xac'be ti milbil matanaletique, ti c'alal ja' no'ox stuc Dios ti oy sc'oplal ta xich'e, chapal sc'oplal ta xich' milel.

21“Mu xavilbajin ta yutilanel ti jyanlumetique, yu'un jyanlum la'ech'ic ta Egipto ec.

22“Mu xavilbajin ti me'unal antsetique, ti me'unal ololetique. 23Mi yu'un ta xavilbajinique, mi ta sc'an spojelic ta jtojole, ta jtic' jba ta spojelic. 24Va'i un, ta sc'ac'al co'nton ta xcac'oxuc ta milel ta espada. Jech ta xachamic. Ja' yu'un un, ta xcomic ta me'unal ants ti avajnilique. Ta xcomic ta me'un ti anich'nabique.

25“Mi ta xavac'be xch'amun ataq'uin junuc buch'u ti ja' jun jnich'on ti abol sba ti tey achi'uquique, mu me xabis aba ta stojol jech c'u cha'al junuc j'ac'-ch'om taq'uin ti ta sc'anbe sjole. Mu xac'anbe sjol. 26Ti mi ta xac'bot comel ta rental sc'u' ti ja' svinajeb ti ta sutes ti xch'ome, sutesbo no'ox me ta smalel c'ac'al. 27Yu'un ti sc'u' taje, c'ajomal no'ox jlic yich'oj ta c'ac'al ti ta smac o ti sique. Yan ti mi mu xasutesbee, ¿c'usi ta smac o sba ti ta xvaye? Yu'un mi ta sc'anbun ti spojele, ta jtic' jba ta spojel. Yu'un sna' xtal ti xc'uxul co'ntone.

28“Mi ja'uc xasoquesbe yo'nton ti Diose. Mu xabis ta cotol chaval ti ajvaliletic yu'un ti alumale.

29“Mu xajaliltas ta yich'el talel ta jmoton scotol sba sat ti c'usitic ta xloc' x'ayan avu'une, xchi'uc ti vinoe.

“Ac'bun yo' ta xc'ot ta cu'un ti sba anich'one. 30Ja' no'ox jech xapas xtoc ta sventa sba yoltac ti avacaxe, ti achije. Vucub (7) no'ox c'ac'al xu' ta xcom xchi'uc ti sme'e. C'alal mi sta ti xvaxaquibal (8) c'ac'al svoq'uele, ja' xa yorail ta xavac'bun.

31“Ti vo'oxuque, t'ujbil cajtunel lac'otic.

“Mu xati'ic sbec'tal ti chon bolometic ti lajemic ta ti'el yu'un ti jti'oval chonetic ti oy ta osiltique. Ac'beic sti' ti ts'i'etique.