Search form

Éxodo 22:11

11jech ti buch'u c'ubanbile, jamal ta xal ta stojol ti yajvale, xchi'uc ta stojol ti Diose, ti ma'uc laj yelc'an ti c'usi c'ubanbil yu'un ti yane. Jech ti yajvale ta xich'be ta muc' ti sc'ope. Ja' yu'un un, mu'yuc ta stoj ti c'usi ch'aye.