Search form

Éxodo 23

Ti oy c'usi tsots sc'oplal albil ta sventa ti tuq'uil chapanele

1“Mu me ja'uc ti teq'uel ta xc'ot ta avo'nton ti jeche' c'op no'oxe. Mi ja'uc ti lec xa xava'i xapay ac'op xchi'uc ti buch'u toj chopole, ti utsuc xa xava'an aba ta jeche' rexticoal yu'une.

2“Mu xachan ta sts'acliel mi ja' yepal ti co'ol chopol sjolique.

“C'alal ta xa'ich'bat ave ati' ta xchapel ti c'usitic aviloj lec atuque, ma'uc me ti xasutes ave ta scoj ti ja' yepal ti jvoq'ue, ti tey xa no'ox ts'ijil ta xacom ti c'alal xana' lec ti naca jutbile. 3Mi ja'uc xtoc ti tsots ta xava'an aba ta spojel ti me'un mu'nat ti c'alal vinaj xa ti jaytos loc' ti smule.

4“Mi oy bu cotol laj atabe xvacax, mi sburro ti avajcontra ti ch'ayem xa yu'une, macbo sutel talel. 5Mu xavicta aba ta scoltael ti buch'u xti'et sjol ta atojole. Yu'un mi ta xavil ti oy bu yalem ta lum xchi'uc yicats ti yuni burro ta xatae, coltao aba ta syalesbel ti yicatse.

6“Ma'uc me ti mu xava'ibe sc'op ti me'un mu'nat ti mi oy stuq'uil ti c'u s'elan ta sc'an chapanele.

7“Ma'uc me ti ja' xa tsacbil ta muc' ta xc'ot avu'un ti naca jutbilal mulile. Mu xavac' ta milel ti buch'u naca muts'ul sat ti ch'abal ti smule. Yu'un ti vu'une, mu yu'unuc ta xcal ti ch'abal smul ti buch'u oy smule.

8“Mu me xatsac mich'ob c'abal. Yu'un ti mich'ob c'abale, ja' toj ven xyaluvan ta spaquel c'op. Va'i un, tey xa no'ox ta xtuch'ilanbat ta be sc'op ti buch'u ch'abal smule.

9“Mu xavilbe svocol ti jyanlumetique. Yu'un jyanlum la'ech'ic ti ta Egipto eque. Ja' yu'un un, xana'ic c'u s'elan ti naclej ta yan jteclume.

Tsots sc'oplal ti cuxob o'ntonale

10“Vaquib (6) jabil ta xatsob ti c'usitic xloc' x'ayan yu'un ta yabtelanel ti banomile. 11Ti ta yucubal (7) jabil une, xi s'elan ta xc'ot ta pasel ti mu'yuc xa ta xavabtelane: Ac'o xcux ti banomile yo' jech ti buch'utic abol sbaic ti oy ta alumale ta stsob slajesic ti c'usitic ta xcom teye, xchi'uc ta slajesic ec ti te'tical chon bolometic ti c'usitic ta staic teye. Ja' jech xapas xtoc xchi'uc ti banomil ti ja' yavil ats'unubal uvae xchi'uc ti olivoe.

12“Vaquib (6) no'ox c'ac'al sjalil ta xapas scotol ti c'usi sc'an pasele. Ta yucubal (7) c'ac'al un, cuxo xa yo' jech ta xcux yo'ntonic ti avacaxe, ti aburroe, ta xcux yoc sc'obic ec ti amosove xchi'uc ti jyanlumetique.

13“C'otuc ta pasel avu'unic scotol ti va'i s'elan laj cale, xchi'uc xtoc j'ech'eluc me lajuc sc'oplal avu'unic ti tey no'ox ta ave ta ati'ic ta yalilanbel sc'oplal ti yan diosetique.

Ti oxib muc'tiquil q'uin chlaj ech'uque

(Ex 34.18-26; Dt 16.1-17)

14“Oxib (3) velta ta jabil ta xapasic q'uin sventa quich'el ta muc'. 15Ta xapasbeic sq'uinal pan ti ch'abal ac'bil ti spajubtasobile. Jech c'u cha'al calojboxuc ava'iic ti jmantale, vucub (7) c'ac'al sjalil ta xave'ic pan ti ch'abal ac'bil ti spajubtasobile. Ti jech albil sc'oplal taje, ja' me ta yual Abib, yu'un ti jech u laloq'uic talel ta Egiptoe. Yu'un mu'yuc buch'u junuc xu' ta xtal ta jtojol ti mi mu'yuc c'usi yich'oj talele.

16“Ta xapasbeic sq'uinal xtoc ti ts'unubiletique, sc'oplal ti sba satac ti c'usitic laj yich' ts'unel ta osile. Ta xapasbeic sq'uinal xtoc ti c'u yepal loc' ta jun jabil ti laj atsobic ti c'usi laj ats'unique.

17“Scotol ti viniquetique, tsots sc'oplal oxib (3) velta ta jabil talicuc ta stojol ti Diose.

18“C'alal mi ta xachapanbeicun milbil chon bolom ta sventa ti matanale, mu me capaluc xchi'uc xch'ich'el ta xaq'uic. Ch'abaluc me yich'oj spajubtasobil ti pan xtoque. Ja' jech ti xepu'e, mu me teyuc q'uejel ta sta ta yoc'omal.

19“Ti slequilal sba sat ti c'usitic ch'i ta abanomile, tsots sc'oplal ta xavich' batel ta xch'ulna ti Ajvalil ti ja' Dios avu'une.

“Mu me capaluc ta ya'lel xchu' sme' ta xalacan ti ch'in tentsune.

Ti yaj'ánjel ti Diose

20“A'yio ava'iic, ta jtac jelavel caj'ánjel ta atojol yo' jech ta xchabiot ta be. Ta xic'ot batel ti bu chapal cu'un ti ta xac'ote. 21Mu xach'ac aba ta stojol. Ch'uno ti bu ta xic'ot batele. Mu xatoy aba ta stojol, yu'un ti ánjel taje yich'oj yabtel cu'un, mi ja'uc xataic ti ch'an no'ox xayutic yu'un ti amulique. 22Yan ti mi j'ech'el ta xach'unbeique, ti mi ta xapas scotol ti c'usi caloje, ta jva'an jba ta scontrainel ti avajcontrae, ta xi'ilin yu'un ti buch'u ta xayilbajinote. 23Yu'un ti caj'ánjele jba'be ta xbat ta atojol ti ta xic'ot ochel ta slumalic ti amorreoetique, ti hititaetique, ti ferezeoetique, ti cananeoetique, ti heveoetique, xchi'uc ti jebuseoetique, ja'ic ti ta jtenic loq'uel ta j'ech'ele. 24Mu xachanbeic xchopolal ti jteclumetic taje. Mu xaquejan aba ta stojol ti diosetic yu'unique. Mi ja'uc xavich'beic ta muc'. Ja'uc c'otuc ta pasel ti lilinic ta j'ech'el ti loc'tabil diosetic yu'unique, xchi'uc ti c'opojebal ch'ul tonetic yu'unique. 25Nijano, chimano aba ta yich'el ta muc' ti Ajvalil ti ja' Dios avu'une. Jech ti stuque ta sts'uiltasbot ti ave'el ava'ale.

“Ta jnamajes ta atojol ti chamel lajele. 26Yu'un un, mu jc'an ta xcac' chaman ti c'alal ma'uc to yoraile. Ta alumale, mi ja'uc junuc ants ti ta syales ti yole, mi ja'uc junuc ti oy machero ta xloq'ue.

27“Yu'un ti bu ta xa'ech'e, ta xc'ot ta pasel cu'un ti yan sba axi'elalic ta xa'iique, ti x'avlajetic no'ox ti jteclumetic avu'une. Ta xc'ot ta pasel cu'un ti c'usiuc no'ox lumalil xc'uletic no'ox batel ta jatobal avu'un ti bu ta xa'ech'e. 28Yu'un ta xc'ot ta pasel cu'un ti bu ta xa'ech'e, ta xcac'beic ya'iic xi'el. Ja' jech ta xjatavic batel avu'unic ti heveoetique, ti hititaetique, xchi'uc ti cananeoetique. 29Ja' no'ox un, mu ta j'ech'eluc ti ta jun jabil ta jten loq'uele yo' mu x'epaj ta anil ti te'tical chon bolometic ti ta sibtasote. 30Yu'un ta c'un-c'un ta jip loq'uel ta atojol, ja' to ti mi epajic ti anich'nabe, mi laj xa yu'ninic ta j'ech'el ti banomile. 31Ti ats'actac ti bu c'alal ta xpaje, ta xlic talel ta Tsajal Nab, ta xc'ot c'alal to nab yu'un ti filisteoetique. Ta xlic talel ti ta sbajtical banomile, ta xc'ot c'alal to uc'um Eufrates. Laj xa cac'bot ta avoc ta ac'ob ti jnaclejetic taje, yu'un ta aba ta asat ta xajipic loq'uel.

32“Mu xaco'oltas avo'nton xchi'uc. Mi ja'uc lec xa xava'i xavich'be ta muc' ti sdiostaque. 33Mi ja'uc xavaq'uic nacliicuc ti ta alumalique yo' jech mu xata amulic yu'unic ta jtojol. Yu'un mi tey no'ox aq'ueloje, ta xlic anijan abaic ta yich'bel ta muc' ti sdiosique. Yu'un mi jech taje, ta xac'oxuc ta ch'ayel.”