Search form

Éxodo 23:15

15Ta xapasbeic sq'uinal pan ti ch'abal ac'bil ti spajubtasobile. Jech c'u cha'al calojboxuc ava'iic ti jmantale, vucub (7) c'ac'al sjalil ta xave'ic pan ti ch'abal ac'bil ti spajubtasobile. Ti jech albil sc'oplal taje, ja' me ta yual Abib, yu'un ti jech u laloq'uic talel ta Egiptoe. Yu'un mu'yuc buch'u junuc xu' ta xtal ta jtojol ti mi mu'yuc c'usi yich'oj talele.