Search form

Éxodo 26

Ti Axibalnae

(Ex 36.8-38)

1“Ta xameltsan Axibalna. Ta xavac'be lajunlic (10) smac ta saquil poc' ti polajtic ts'otbenale, ti ic'-ic' losantic sba tsajal poq'ue, ti yax'elan yaxal poq'ue, xchi'uc ti tsajal poq'ue. Taje, ta xaluchbe chib sloc'obbail ti c'usi oy xiq'ue. 2Scotol ti muc' ta poc' taje, jun ti sbisol ta xich'e, lajcheb metro xchi'uc o'lol (12.50mts.) ti snatile, chib metro xtoc ti sjamleje. 3Nito ta ts'isel ti vo'lic smaque. Ja' jech ti yan vo'lic xtoque. 4Va'i un, ta xajomanbe sattac. Ta xabal ta ts'isel ta ic'-ic' losantic tsajal no ti sba sti'iltac ti yo'licale. Ja' no'ox jech xapas xtoc ti jchop vo'lique. 5Ti jvoc' ba'yel smaque xchi'uc ti jvoc' xchibal smaque, ta xapasbe lajuneb yoxvinic (50) ta jom sat ti snupojan sba ta xc'ote. 6Meltsano xtoc lajuneb yoxvinic (50) xotbil oro ti ja' sjoc'leb ti jvoc' smaque, xchi'uc ti yan jvoc' smac xtoque yo' jech lec xotol ta xcom ta sjunul ti Axibalnae.

7“Meltsano xtoc buluchlic (11) poc' ti meltsanbil ta stsotsil tentsune, ti ja' ta xc'ot ta spat smac ti Axibalnae. 8Scotol ti smactac taje, xi s'elan ti sbisol ta xich'e: ja' oxlajuneb metro xchi'uc o'lol (13.50mts.) ti snatile, ja' chib metro ti sjamleje. 9Va'i un, tsaco ta ts'isel yo' jech ta xc'ot ta jlic ti vo'lic poq'ue. Ja' vaclic xatsac ta ts'isel ti jvoq'ue. Ti ta svac-licale, joybino batel ta puxel ta ochebal yu'un ti Axibalnae. 10Mi laj taj une, meltsanbo lajuneb yoxvinic (50) ta jom sat ta sti'il ti jvoc' ti ba'yel nitbil ta ts'isele. Ja' jech lajuneb yoxvinic (50) ta jom sat ta xavac'be ti jvoc' nitbil ta ts'isel xtoque. 11Meltsanbo lajuneb yoxvinic ta xotbil c'anal taq'uin. Yu'un ja' tey xaxojanan ti bu jomajtic sat ti poq'ue yo' jech ta xmeltsaj batel ta jun no'ox ti Axibalnae. 12Ti smactac ti Axibalna ti ja' jelavem ti snatile, tey ac'o joc'ajticuc comuc ti scomelal ta spat ti Axibalnae. 13Ja' yu'un ti Axibalnae, xi s'elan sjamlej sjeloj sba joc'ol yalel ti smaque: Ti jot xocone, ja' yich'oj cha'ch'ix xchi'uc o'lol jquejlej (.45cms.) ti sjamlej sjeloj sbae, ja' jech ti jot xtoque.

14“Ti Axibalnae, meltsanbo yaxib ta nuculil chij ti bonbil ta tsoje, xchi'uc lambo talel jc'oluc c'upil sba lequil nucul ta sba.

15“Meltsano jaypechuc acacia tenel-te' yo' jech ta xtun yu'un ti Axibalnae. Tuq'uic lec xaloq'ues. 16Chanib metro xchi'uc o'lol (4.50mts.) snatiquil ti jujupech tenel-te'e. Oxch'ix xchi'uc o'lol jquejlej (.75cms.) ti sjamleje. 17Ja' jech xtoc oyuc sjelbenal ta jujujot yo' jech lec sjeloj sba sti'il xchi'uc ti yane. Ja' jech xapas scotol ti tenel-te'etic sventa ti Axibalnae. 18Mi tsuts avu'un une, meltsano jtob (20) ta pech ti ta xtun xi ta stuq'uil yolon ti yac'ol xocon sloq'ueb c'ac'ale. 19Va'i un, ac'bo cha'vinic (40) scajtac ta yolon ti meltsanbil ta platae. Ti jujupeche, tsots sc'oplal ta xich' jujun scajtac ta jujujot xchiquin.

20“Ja' jech xtoc ti ta jot xocon ti Axibalnae, ti xcaltique, ja' ti oy ta stuq'uil yolon ti yolon xocon sloq'ueb c'ac'ale, ta xameltsan jtob (20) ta pech stenel-te'al xtoc. 21Ta xameltsanbe cha'vinic scajtac ti meltsanbil ta platae yo' jech oy chib scajtac ta yolon ti jujupeche. 22Ti ta spat ti Axibalnae, ti xcaltique, ja' ti xi ta yelov smaleb c'ac'ale, meltsanbo vacpechuc stenel-te'al. 23Va'i xtoc un, ta xameltsan yan cha'pech tenel-te' ti mayc'unbil jujujot xocon ti ta xtun ta jujujot xchiquintaque. 24Ti tenel-te'etic taje, sc'an sa'bel lec snup yo' jech co'ol lec ti'il ta xc'ot ti ta xlic ta yoc ta xc'ot c'alal to sjole. Va'i un, ja' jech ta sc'an pasel xtoc ti cha'pech tenel-te' ti ta jujujot xchiquine. 25Ti ta scotole, ja' vaxacpech (8) tenel-te' xchi'uc vaclajuneb (16) scajlebtac ti meltsanbil ta platae. Ti xcaltique, chib scajleb yich'oj ta yolon ta jujupech.

26“Meltsano ta acacia te' vo'teluc yo' ta xtun ta sc'atlomte'al ti tenel-te'etic ta sventa jot xocon ti Axibalnae. 27Meltsano vo'tel ta sventa sc'atlomte'al ti tenel-te'etic ti ta xtun ta jot xocone, vo'tel no'ox xtoc ti ta xtun ta sventa sc'atlomte'al ti tenel-te'etic ti oy ta jot ti spate, ti xi ta yelov smaleb c'ac'ale. 28Ti sc'atlomte'al ti ta xich' ta o'lole, c'otem c'alal ta jujujot ti c'atal jelavel ta o'lol ti tenel-te'etique. 29Mi laj taj une, bono ta oro ti tenel-te'etique. Ja' jech xtoc ta oro xameltsanbe ti xot-xot staq'uinaltaque. C'alal mi bonbil xa ox ta oro sjunule, tey ta xich' c'atanbel jelavel ti sc'atlomte'altaque. 30Ja' yu'un un, jech xameltsan ti Axibalna co'ol jech c'u cha'al la'ac'bat avil ti sloc'obbail ta vitse.

31“Meltsano jlicuc muc' ta poc' ti ic'-ic' losantic sba stsajale, ti yax'elan xyaxale, ti tsajal poq'ue, xchi'uc ti polajtic sts'otbenal saquil poq'ue. Tey xaluch ta loc'tael chib sloc'obbail ti c'usi oy xiq'ue. 32Ts'acal to un, ac'bo xotbil oro. Joc'ano ta chanib oyetic ti ja' meltsanbil ta acacia te' ti bonbil ta oroe, xchi'uc xavac'be stsacleb yoc ti ja' meltsanbil ta platae. 33Va'i un, tey xajoc'an ti muc' ta poc' ti ja' stsacoj ti xotbil oroe. Ti tey ta spat ti bu lich'il ti muc' ta poq'ue, tey xavac' xcaxail ti tratee. Ja' yu'un un, ti muc' ta poc' taje, ja' ta xtun avu'unic sventa smac yo' ch'acal ta xcom ti ch'ul cuartoe xchi'uc ti Bats'i Cuxul Ch'ul Cuartoe. 34Ts'acal to un, tey xavac' ti smac sti' ti xcaxail ti trate ti tey oy ta Bats'i Cuxul Ch'ul Cuartoe. 35Jech ti mexae, tey ta xavac' ta spat ti muc' ta poc' ti lich'il ta stuq'uil yolon ti yolon xocon sloq'ueb c'ac'al yu'un ti Axibalnae. Yan ti spajleb cantilaetique, ac'o ta yeloval mexa ta stuq'uil yolon ti yac'ol xocon sloq'ueb c'ac'ale.

36“Ti ta ochebal sti' ti Axibalnae, ta xavac'be ti muc' ta poc' ti ic'-ic' losantic sba stsajale, ti yax'elan xyaxale, ti tsajal poq'ue, ti saquil poc' ti polajtic sts'otbenale, ti luchbiquil lec xnichimale. 37Ja' jech xtoc ta sventa ti muc' ta poq'ue, meltsanbo ta acacia te' vo'ob yoyal ti ta xabon ta oroe, xchi'uc meltsanbo ta oro xot-xot staq'uinaltac. Uleso c'anal taq'uin sventa ta xtun ta spajleb ti vo'ob oyetique.