Search form

Éxodo 29:14

14Yan ti sbec'tale, ti snuculile, xchi'uc ti yic'obal xch'ut ti ch'iom tot vacaxe, chic'o ta loq'uebaltic ti bu lamalic ta nacleje, yu'un ja' laj yich' svocol ta scoj ti mulile.