Search form

Éxodo 3:9

9A'yio ava'i lec, yu'un laj xa ca'i ti x'ijetic ta vocol ti israeletique. Yu'un laj xa quil ti ep ta x'ac'batic svocolic yu'un ti egipcioetique.