Search form

Éxodo 30:10

10Ti altar taje, j'ech'el c'otem ta yu'un ti Diose. Ti Aarone, jten ta jujun jabil, ta xjaxbe ch'ich' ta xulub ti altare yo' jech mesbil tusbil ta xc'ot ta sventa xch'ich'el ti chon bolom ti laj yich' svocol ta sventa stael ti ch'aybil ta xc'ot ti mulile. Scotol jabil ta sc'an ta xich' pasel ma' ti va'i s'elan taj une.”