Search form

Éxodo 32:13

13Vuleso ta avo'nton c'u s'elan albil avu'un ta sventa ti Abrahame, ti Isaaque, ti Israele, ti ja'ic avajtuneltaque. Yu'un ja'ic laj ya'iic ti vo'ot atuc loq'uem ta ave ta ati' ti jbel sc'oplal mu xch'ay ta be ti laj aval ti xi ta xapas ta stojolique: “Ti anitilulique, ta jpas ta stojolic ti ta x'epajic ta j'ech'el jech c'u cha'al ti c'analetic ti oy ta vinajele. Ja' jech xtoc scotol ti banomil li'e, loc' ta que ta jti' ta xcac'boxuc ti ta xc'ot o ta arextoic cu'un ta sbatel osile.”