Search form

Éxodo 32:17

17C'alal laj ya'i ti Josué ti x'avlajetic xa ti jteclume, xi laj yalbe ti Moisese:

—Co'ol s'elan j'ac'-leto x'avlajetic ta xca'i ti bu vololic ta nacleje.