Search form

Éxodo 32:26

26Ja' yu'un un, ti Moisese xi laj yal ti c'alal va'al ta ochebal ti bu lamalic ta nacleje:

—Ti buch'utic staoj to yav yac'oj sjol yo'ntonic ta stojol Diose, jtsob jbatic ta jmoj.

Va'i un, ja' laj stsob sbaic talel scotol ti levitaetic ta stojole.