Search form

Éxodo 33:1

1Ti Diose xi laj yalbe ti Moisese:

—Tamo batel abe. Loc'an batel xchi'uc ti israeletic ti laj aloq'ues talel ta Egiptoe. Batanic ta banomil ti bu calojbe ya'iic ti Abrahame, ti Isaaque, ti Jacobe, ti caloj ti ta xcac'be ti snitilulique.