Search form

Éxodo 33:16

16Va'i un, mi yu'un mu xachi'inuncutic batele, ¿c'usi xa xut ta xa'iic ti yan jteclum ti ta jchapbecutic ya'i ti lec xaviluncutic xchi'uc ti avalab anich'nabe? Yu'un ja' to jech ta xvinaj ti mu co'olucuncutic xchi'uc scotol ti jteclumetic ti oyic ta scotol banomile.