Search form

Éxodo 34

Xcha'meltsanel ta ach' ti pech-pech stonaltac ti oy c'usi tsots sc'oplal albile

(Dt 10.1-5)

1Ti Diose xi laj yalbe ti Moisese:

—Ano chibuc pech-pech ton co'ol s'elan jech c'u cha'al ta ba'yele, yo' jech co'ol s'elan ta jts'iba ti c'u s'elan ts'ibabil to ox ta ba'yel ti lilij ta voq'uel avu'une. 2Chapano aba xtoc sob oc'om yo' jech ta xamuy batel ta vits Sinaí, ti ta xc'ot ava'an aba ta jtojol ti bu xa slajeb toyol ti vitse. 3Mi ja'uc oy buch'u xachi'in muyel. Mi ja'uc xtoc ti oy buch'u xvul ta loq'uel li' ta sjunul ti vitse. Mi ja'uc xu' xlamet xtal ve'uc ti chijetique, ti vacaxetic ta yoc ti vitse.

4Jech ti Moisese laj yan ta meltsanel ti chib pech-pech tone, co'ol jech c'u cha'al ti ta ba'yele. Ta yoc'omal un, sob xa ta jmec, laj yich' batel ti cha'pech tone, muy batel ta vits Sinaí jech c'u cha'al albat yu'un ti Diose. 5Va'i un, ti Diose vul ta toc ti c'alal yal talele. Laj snup sbaic ta be xchi'uc ti Moisese. Laj svinajes ta jamal sbi ti stuc ta stojole. 6Yu'un xi tsots c'opoj ti c'alal ech' ta sts'el ti Moisese:

—¡Ti vu'un Ajvalilune! ¡Ti vu'un Ajvalilune! ¡Diosun ti mu xitenvan xijipvane, ti oy xpuxulil sts'iquemal cu'une, ti jelavem ti syail xc'uxul co'ntone, ti xc'ot xic'opoje! 7Yu'un sbatel osil staoj yav ta xcac' ta ilel ti syail xc'uxul co'ntone. Ta jch'ay ti toyobbail yu'un ti mulil colo'ile. Ja' no'ox un, mu teyuc no'ox jq'ueloj ti buch'u jech ono'ox ti smule. Yu'un ta ono'ox cac'be stoj xtoc ti c'usi chopol ta spasic ti totil me'iletique, ti c'usi ta spasic ti alab nich'nabiletique, ti momiletique, xnich'nab ti momiletique, xchi'uc smom ti momiletique.

8Ti Moisese ta jech to yepal snupilan xa banomil laj spatan sba ta yich'el ta muc' ti Diose. 9Va'i un, xi laj yale:

—Cajval, Cajval, mi ta melel laj jta ti lec xavilune, la' chi'inuncutic. Ta melel ti israeletic li'e, toj toyobba xa'i sbaic. Ja' no'ox un, ch'aybun ti jmul jcolo'cutique xchi'uc ti jchopolalcutique. Bisuncutic ta avalab anich'nab.

Ta xich' cha'alel ti c'usitic ach' ta xc'ot ta pasele

(Dt 7.1-5)

10Ti Diose xi laj yale:

“Xi s'elan ts'etano lec achiquinic ta ya'yiele: Avi tana li' une, ta jpas jun trate xchi'uc scotol ti achi'iltaque. Yu'un ta xlic cac' iluc ti ch'ayal o'ntonal ta xc'ot yu'un ti mu'yuc to bu oy c'otem ta jujun lum ti oy ta banomile. Yu'un ta scotol ti jnaclejetique xchi'uc ti c'u avepalic li' oyoxuque, ta xavil ta aba ta asatic ti ch'ayal ta xc'ot o'ntonal yu'un c'usitic ta spas ti Dios ta atojolique.

11“C'otuc me ta pasel avu'unic ti va'i s'elan laj calboxuc ava'iic li'e. Ja' yu'un un, ta aba ta asatic ta jten loq'uel ti amorreoetique, ti cananeoetique, ti hititaetique, ti ferezeoetique, xchi'uc ti jebuseoetique.

12“Mu me xaco'oltas ajolic ta spasel mi junuc trate xchi'uc ti yajval lumetic ti nacalic ta banomil ti bu ta xcac' ochanic batele, yo' jech mu xa syac'oxuc ta spets'ique. 13C'ajomaluc no'ox me, jinesbeic ti altaretic yu'unique. Lilinic ta j'ech'el ti loc'tabil tonetique, xchi'uc ti loc'tabil te'etic cajal ti sc'oplal yu'unique.

14“Mu xavich'ic ta muc' yan diosetic, yu'un ti Diose mu lecuc ta xil ti oyoxuc ta sc'ob yane. Yu'un stalel o ti Diose ti mu sts'ic yu'une.

15“Mu xapasic mi junuc trate xchi'uc ti buch'utic tey nacajtic ta banomil taje, naca mi xabic'tajes aba yu'un ti lec xa xava'i ta yich'el ta muc' ti sdiosique, ti lec xa xava'i ta yaq'uel matanal ti c'alal ta xaq'uic ti stuquique, ti ic'biloxuc yu'unic ta stunesel ta slajesel ti matanaletic taje. 16Mi ja'uc ti ta xavac'beic yic' stsebic ti aqueremique, ti c'alal yacalic ta mulivajel ta scoj ti nijil chimilic ta yich'el ta muc' ti sdiosique, ti xu' tey capal ta xlic snijan sbaic ta yich'el ta muc' ec ti aqueremique.

17“J'ech'eluc mi ja'uc xameltsanic ti adiosic ti unijesbil ta taq'uine.

Ti q'uinetic ta x'ech' jujun jabile

(Ex 23.14-19; Dt 16.1-17)

18“Pasic ti q'uin ti yorail ta xich' ve'el ti pan ti mu'yuc ac'bil spajubtasobile. Co'ol s'elan jech c'u cha'al laj calboxuc ava'iique, vucub c'ac'al sjalil ta xave'ic pan ti mu'yuc ac'bil spajubtasobile. Ti t'ujbil ta sc'ac'alil ta x'ech'e, ja' me ta yual Abib, yu'un ja' jech yual laloq'uic talel ta Egipto.

19“Scotol ti sba o'lol chlaj ayanuc avu'unique, ja' ta xc'ot ta cu'un. Ja' no'ox jech xtoc, ta xc'ot ta cu'un ti stot sba yoltac ti avacaxique, ti achijique, ti atentsunique. 20Ja'uc sc'oplal ti sba yol me' burro ti stot ta svoq'uese, tsots sc'oplal sc'an xq'uexol jcotuc ch'iom tot chij, mi ja' jcotuc ch'iom tot tentsun. Yan ti mi mu xc'ot ta yo'ntonic ta xaq'uique, ja' ta xich' c'asbel snuc' ti ch'iom burroe. Ja' jech xtoc ti sba nich'onil querem chlaj voc'uque, tsots sc'oplal ta xavaq'uic junuc matanal sventa xq'uexolic. Yu'un mu'yuc buch'u junuc xu' ta xtal ta jtojol ti mi mu'yuc c'usi yich'oj talele.

21“Vaquib no'ox c'ac'al sjalil ta xa'abtejic, ja'uc ti ta yucubal c'ac'ale, tsots sc'oplal ta xacuxic, ac'o mi ja' o yorail ti ts'unubajele, ti stsobel ti ts'unubale.

22“Mu xach'ay ta avo'ntonic ta spasel ti oxib q'uine, jech c'u cha'al sq'uinal ti Xemunae, jech c'u cha'al sq'uinal ti sba sat ti trigo ti ta xich' tsobele, xchi'uc sq'uinal ti c'u yepal laj yich' tsobel ta sjunul jabil ti ts'unubile.

23“Scotol ti viniquetique, oxib velta ta jabil ta xbat snaban sbaic ta stojol ti Ajvalil ti ja' Dios yu'un ti Israele. 24Yu'un ta aba ta asatic, ta jten loq'uel ti yan jteclumetique, yu'un ja' to jech ta jmuq'uibtas ta j'ech'el ti avosil abanomilique. Ti jech taje, ta j'ech'el mu'yuc buch'u xu' ta xu'ninic ti avosil abanomilic c'alal ti vo'oxuc oxib velta ta jabil ta xbat anaban abaic ta stojol ti Ajvalil Dios avu'unique.

25“Ti xch'ich'el ti milbil chon bolometic ti ta xich' svocolique, mu me jmojuc ta xavaq'uic xchi'uc ti pan ti yich'oj ti spajubtasobile. Mi ja'uc xaq'uejbeic scomelal ta yan c'ac'al ti milbil chon bolom ti ja' sventa q'uin Colele.

26“Tsots sc'oplal ta xavich'ic batel ta xch'ulna Ajvalil Dios avu'unic ti sba sat ti ats'unubalic ti bu jun yutsiquil ta xaq'ue.

“Mu xacapic ta lacanel ta ya'lel xchu' sme' ti ch'iom tot tentsunetique.”

Ti Moisese ta sts'iba ti oy c'usi tsots sc'oplal albile

27Ti Moisese, xi albat yu'un ti Diose: “Ts'ibao ti c'opetic taje, yu'un ja' yip ti trate ta jpas ta atojol xchi'uc ti israeletique.”

28Ti bu taje, cha'vinic c'ac'al xchi'uc cha'vinic ac'ubal, com xchi'uc Dios ti Moisese. Mi ja'uc ve' yuch' vo' jutebuc. Ti bu taje, tey lic sts'iba ta pech-pech ton c'opetic yu'un ti tratee, ti xcaltique, ja' ti lajuneb ti oy c'usi tsots sc'oplal albile. 29Ts'acal to un, yal talel ti Moisés ta vits Sinaie, ti yich'oj xa talel ti cha'pech ton ti bu ts'ibabil ti oy c'usi tsots sc'oplal albile. Ja'uc le' une, c'alal yal talele, mi ja'uc laj stuc'ulan ti xojobin no'ox ti sat ti jech laj sc'opon sbaic xchi'uc ti Diose. 30C'alal laj yil ti Aarone, xchi'uc scotol ti israeletic ti xojobin no'ox sat ti Moisese, xi'ic, mu xa xnopajic ta stojol. 31Ja' no'ox un, ti Moisese laj yavtaan sutel. Jech sut talel ti Aarone, xchi'uc scotol ti banquilaletic yu'un ti Israele. Sutic talel ti bu oy ti Moisese. Lic chi'inaticuc ta lo'il. 32Lec jliquel xa xtoc un, nopajic batel scotol ti israeletique. Xchapet lic yal ti Moisese ti c'u s'elan albat yu'un ti Dios ta vits Sinaie. 33Ts'acal to un, ti c'alal laj sc'oponane, lic smac ta jlic poc' ti sate.

34C'alal ta x'och batel ti Moisés ta stojol Dios yo' jech ta sc'opon sbaic xchi'uque, ta sloq'ues ti poc' ti ja' macal o ti sate. Ja' jech jamal o yu'un, ja' to mi ta xloc' talele. Va'i un, ta xlic yalbe ya'i ti israeletic ti c'u s'elan x'albat talel yu'un ti Diose. 35C'alal ta x'ilat yu'un israeletic ti ta xlic xojobinuc sat ti Moisese, jech ti stuque ta smac ti sat ta poq'ue. Yu'un ja' to ta sjam c'alal ta sc'opon sba xchi'uc ti Dios yan veltae.