Search form

Éxodo 34:20

20Ja'uc sc'oplal ti sba yol me' burro ti stot ta svoq'uese, tsots sc'oplal sc'an xq'uexol jcotuc ch'iom tot chij, mi ja' jcotuc ch'iom tot tentsun. Yan ti mi mu xc'ot ta yo'ntonic ta xaq'uique, ja' ta xich' c'asbel snuc' ti ch'iom burroe. Ja' jech xtoc ti sba nich'onil querem chlaj voc'uque, tsots sc'oplal ta xavaq'uic junuc matanal sventa xq'uexolic. Yu'un mu'yuc buch'u junuc xu' ta xtal ta jtojol ti mi mu'yuc c'usi yich'oj talele.