Search form

Éxodo 35:26

26Jech ti antsetic ti xac' sjolic ta xluchel ti c'usiticuque, ti tsots sc'oplal laj ya'iic ta yo'ntonic ti sc'an pasele, laj snauic ti stsotsil tentsune.