Search form

Éxodo 36:3

3Ti c'u yepalic taje, ac'bat ta yoc ta sc'obic yu'un Moisés ti matanaletic ti laj yich'ic talel ti israeletique yo' jech ta sliquesic ta yabtelanel ti c'usitic ta xtun ta Axibalna sventa yich'el ta muc' ti Diose.

Ac'o mi jech un, jujun c'ac'al tey ono'ox ta yutsil slequil yo'ntonic ti israeletic ta xich'ic talel ti matanale.