Search form

Éxodo 36:5

5Yu'un xi bat yalbeic ya'i ti Moisese: “Ti c'usitic ta xich'ic batel ti jteclume, ech' xa ta jmec ti c'u yepal ta xtun ta sventa abtel ti yaloj mantal Dios ti sc'an pasele.”