Search form

Éxodo 38

Ta xmeltsaj ti c'anal taq'uin altare

(Ex 27.1-8)

1Ti Bezaleele, ta acacia te', ta smeltsanbe yaltaril xchic'obil ti c'usitic ta xich' aq'uele. Ja' co'ol sjamlej ti jujujote. Yich'oj buluch-ch'ix xchi'uc jquejlej (2.25mts.) ti sjamalil ti jujujote. Yich'oj vac-ch'ix xchi'uc jquejlej (1.25mts.) ti stayleje. 2Ta smeltsanbe chanib xulub sventa ti jujujot xchiquine, ti jun no'ox nitil xchi'uc ti altare, ti bonbil ta c'anal taq'uine. 3Ja' jech xtoc ta smeltsan ta c'anal taq'uin scotol ti c'usitic ta xtun ta altare, ti yavil tane, ti slupobiltaque, ti lech-lech taq'uinetique, ti stsacobil ac'ale, xchi'uc ti scajleb ac'ale. 4Ja' jech xtoc ta c'anal taq'uin ta smeltsanbe ti xchaj-chaj taq'uinale. Ta sjoc'anbe yalel ta sti'il ti altare, ti smacoj yalel o'lol ti c'u staylej ti altare. 5Ja' jech xtoc ta smeltsanbe chanib xot-xot taq'uin ti ta xac'be ta jujujot xchiquin ti c'anal chaj-chaj taq'uine yo' jech ta xojbe jelavel ti sc'atlomte'altaque. 6Ts'acal to un, ta smeltsanbe ta acacia te' sc'atlomte'altac ti altare. Ta sbon ta c'anal taq'uin. 7Ta xoj jelavel ta xot-xot taq'uin ti oy ta xocontac ti altare yo' jech xu' ta xich' chechel batel. Ti te' altare, pujul yut ta smeltsan.

Ta xmeltsaj ti muc' ta lech-lech c'anal taq'uine

(Ex 30.18)

8Ti nen ti ja' yu'unic ti antsetic ti ta xtun ta ochebal sti' Axibalna ti bu nupel ta bee, ja' ta stunes ti Bezaleele yo' ta smeltsan ti muc' ta lech-lech c'anal taq'uine, xchi'uc ti xlechlebe.

Ta xich' meltsanel yamaq'uil ti Axibalnae

(Ex 27.9-19)

9Ti amac' ti lic smeltsan ti Bezaleel ti oy ta yolon ti yac'ol xocon smaleb c'ac'ale, yich'oj vo'ob yoxvinic (45) metro saquil muc' ta poc' ti polajtic stsotbenale. 10Ti jtob (20) ta bej yoyale xchi'uc ti jtob (20) ta bej spajlebtaque, naca c'anal taq'uin. Ti lucajtic taq'uine xchi'uc ti xotajtique, naca plata taq'uin. 11Ti oy ta yolon ti yolon xocon sloq'ueb c'ac'ale, ja' oy vo'ob yoxvinic (45) metro snatil ti muc' ta poq'ue, xchi'uc xtoc jtob (20) ta bej yoyaltac, jtob (20) ta bej spajlebtac ti naca c'anal taq'uine, xchi'uc ti luc-luc taq'uinetique, xchi'uc ti xot-xot taq'uinetic ti naca platae. 12Yan ti jot ti oy ta stuq'uil smaleb c'ac'ale, ja' oy o'lol oxib xcha'vinic (22.50) metro ti muc'tic poq'ue, lajuneb yoyaltac xtoc, xchi'uc lajuneb spajlebtac. Ti sluc-luquil taq'uinal yoyaltaque, xchi'uc ti xot-xot taq'uinetique, naca plataetic. 13Ti ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'ale, ja' oy o'lol oxib xcha'vinic (22.50) metro ti muc'tic poq'ue. 14Ti ta jot xocon ochebal sti'e, oy vucubuc (7) metro ti muc'tiquil poq'ue, xchi'uc oxib yoyal, xchi'uc oxib spajleb. 15Ti ta jujujot xocon xtoc ti ochebal yamaq'uile, oy vucubuc (7) metro ti muc' ta poq'ue. Oy xtoc oxib yoyal xchi'uc oxib spajleb. 16Ti ta scotol sjoylejal ti yamaq'uile, yich'oj naca muc'tiquil saquil poc' ti polajtic stsotbenale. 17Ti spajlebtac oyetique, naca ta c'anal taq'uinetic meltsanbil. Ti luc-luc taq'uinetic yu'un ti yoyaltaque xchi'uc ti xot-xot taq'uinetique, naca ta plata. Ti sjol-joltac ti oyetique, bonbil ta plata. Scotol ti oyetic ti oy ta amaq'ue, yich'oj naca xotbil plata.

18Ti muc' ta poc' ti oy ta ochebal sti' ti amaq'ue, bats'i lec luchbil ta j'ech'el ta ic'-ic' losantic tsajal no, ta no ti yax'elan xyaxale, ta tsajal no, xchi'uc ta saquil ts'otbil no. Yich'oj baluneb (9) metro sjamlej. Ti stayleje, ja' yich'oj buluch-ch'ix xchi'uc o'lol jquejlej (2.25cms.). Co'ol staylej xchi'uc ti muc'tic poq'uetic yu'un ti amaq'ue. 19Yich'oj chanib yoyal xchi'uc chanib spajleb ti naca c'anal taq'uine. Ti sluc-luc taq'uinaltaque xchi'uc ti xot-xot taq'uinetique, naca plata yich'oj. Ti sjol-joltac ti oyetique, naca bonbil ta plata. 20Scotol ti spajobte'altac ti Axibalnae xchi'uc ti spajobte'altac smac ti amaq'ue, naca c'anal taq'uinetic.

Ti taq'uinetic ti ta xtun ta Axibalnae

21Ta sventa smantal ti Moisese, ja' c'ot ta jtojobtasvanej ti Itamar ti ja' xnich'on ti pale Aarone. Jech o xal ti levitaetique ta sva'an sbaic ta xchapanel ti taq'uinetic ti ta xtun ta sva'anel ti Axibalna yu'un ti tratee.

22Jech ti Bezaleele, xnich'on ti Urie, smom ti Hure, snitilul ti Judae, ta smeltsan scotol jech c'u cha'al albil mantal yu'un Dios ti Moisés ti ac'o yich' meltsanele. 23Ja' coltavan ti Oholiabe, xnich'on ti Ahisamaque, snitilul ti Dane, yu'un ja' jun jten-taq'uin, xchi'uc ja' jun jolob. Ja' jun jluchom xtoc ta ic'-ic' losan tsajal no, ta yax'elan xyaxal no, ta tsajal no, xchi'uc ta saquil no.

24Scotol ti oro ti tsots sc'oplal ta xtun ta Axibalnae, ja' oroetic ti ac'bat ta smoton ti Diose. Ti laj stsob sba ta scotole, ja' baluneb ciento xchi'uc vo'ob xchanvinic (965) kilo, xchi'uc to lajuneb xcha'vinic (30) gramo, ja' ti c'u s'elan liquem sbisel yu'un ti ch'ulnae.

25Ti plata taq'uin ti laj stsobic ti israeletic ti c'alal ech' ti tsacob-biile, c'ot c'alal to oxmil xchi'uc balunlajuneb svaclajunvinic (3,319) kilo, xchi'uc vo'ob xcha'vinic ta svaquibal ciento (525) gramo, ja' ti c'u s'elan liquem sbisel yu'un ti ch'ulnae. 26Scotolic ti tsacbat sbiic ti yich'ojic x'ech' ta jtob jabile, c'ot c'alal to vaquib ciento ta mil, xchi'uc o'lol xchan milal, xchi'uc to lajuneb yoxvinic (603,550) ta vo'. Ti jujunic taje laj yaq'uic vo'ob gramo plata xchi'uc o'lol, ja' ti c'u s'elan liquem sbisel yu'un ti ch'ulnae. 27Oy xtoc oxmil xchi'uc oxib ciento (3,300) kilo plata taq'uin ta xich' ulesel ta sventa spajleb yoyaltac ti Axibalnae, xchi'uc spajleb yoyaltac ti muc'tic poq'uetique. Scotol ti plata taje, loc' vo'vinic ta spajleb oy. Yu'un ti jujun spajlebe, laj yich' oxlajuneb xchanvinic (33) kilo. 28Ti plata taq'uin ti laj stsobic scotol ti jteclume, ti Bezaleele ja' ta smeltsan o ti sluc-luc taq'uinaltac ti oyetique, ti sbon sjoltaque, xchi'uc ti xot-xot taq'uinaltaque.

29Ti c'anal taq'uin ti laj yich' aq'uel ta smoton ti Diose, c'ot c'alal to cha'mil xchi'uc vaclajuneb yuclajunvinic (2,336) kilo, xchi'uc to chanib ciento (400) gramos. 30Ti jech yepal ti c'anal taq'uinetic taje, ja' ta xich' meltsanel o ta spajlebtac yoyal sti' ti Axibalna ti bu nupel ta bee, ta c'anal taq'uin altar, ta chaj-chaj c'anal taq'uin yu'un, xchi'uc scotol ti c'usitic ta xtun ta altare. 31Ta xtun o xtoc ta smeltsanel ti spajleb oyetique, ti pajob te'etic ti ta xtun ta snit smacobil ta sjoylej ti yamaq'uil Axibalnae, xchi'uc ti spajleb yoyaltac ti ti'na yu'un ti amaq'ue.