Search form

Éxodo 4:20

20Jech ti Moisese laj scajan batel ta burro ti yajnile, ti xnich'nabe. Laj yic'anan batel c'alal sut batel ta Egipto. Stsacoj batel ti svaxton Diose.