Search form

Éxodo 4:25

25Jech o xal ti Seforae laj stsac jun jepelul ton ti lec yee. Ja' laj sjosbe o loq'uel snuculil sjol sc'unil ti yole. Ts'acal to un, ti snuculil sjol sc'unil ti olole, laj yac'be ta yoc ti Moisés ti xi laj yalbee: “Ta melel lic'ot ta jmal-ch'ich' avu'un ti jech jmalalote.”