Search form

Éxodo 4:8

8Ts'acal to un, xi laj yal ti Diose:

—Mi mu xayich'ic ta muc' yu'un ti sba senyail ta xavac'be yile, ja' to ta xayich'ic ta muc' yu'un ti xchibal senyail ta xavac'be yilique.