Search form

Éxodo 6:12

12Ja' no'ox un, ti Moisese xi laj yalbe ti Diose:

—Mu xa ja'uc xiyich'ic ta muc' ti israeletique, ¿c'uxi ono'ox ta xcut ta xiyich' ta muc' ti faraone c'alal mu xitojob xic'opoje?