Search form

Éxodo 6:13

13Jech o xal ti Diose laj yalbe mantal ti Moisese, ti Aarone, ti ac'o yalbeic ya'i ti israeletique xchi'uc ti faraone, ti yich'ojic tsots mantal ti ac'o yac' loc'uc batel ta Egipto ti israeletique.