Search form

Éxodo 6:14

14Li'e, ja'ic ti banquilaletic yu'un ti jujuchop ta sventa ti stot sme'ique:

Ti Rubén ti ja' sbanquilal nich'on ti Israele, xi s'elan sbi ti xnich'nabtaque: ja'ic ti Hanoque, ti Falue, ti Hezrone, ti Carmie. Taje, ja' me jchop snitilul ti Rubene.