Search form

Éxodo 6:15

15Xnich'nabtac ti Simeone, xi s'elan ti sbiique: ja'ic ti Jemuele, ti Jamine, ti Ohade, ti Jaquine, ti Zoare, xchi'uc ti Saúl yol ti jun cananea antse. Taje, ja' me jchop snitilultac ti Simeone.