Search form

Éxodo 6:3

3Ti jbiinoj Dios ti scotol xu' cu'une, laj cac' jba iluc ta stojol ti Abrahame, ti Isaaque, ti Jacobe. Ja' no'ox un, mu'yuc laj jvinajes AJVALIL xi ti jbats'i bi ta stojolique: