Search form

Éxodo 7:13

13Ac'o mi jech laj yil ti faraone, c'ajomal pucujib yo'nton xchi'uc. Mu'yuc laj yich' ta muc'. Jech c'ot ta pasel jech c'u cha'al laj ono'ox yal ti Diose.