Search form

Éxodo 7:9

9—Mi ta sc'an ti oy c'usi ta xavac'beic yil ti faraone, albo ya'i ti Aarone ti ac'o stsac ti xvaxtone. Ac'o stelan ta lumtic ta sba ta sat ti faraone yo' jech ta xjoybij ta jun muc' ta chon.