Search form

Éxodo 8:14

14Jech ti jnaclejetique laj stsobic ti chamem ranaetique. Buyuc no'ox laj sbusanic ta jujubus. Xva'et no'ox stuil ti banomile.