Search form

Éxodo 8:5

5Ti Diose xi laj yalbe ya'i ti Moisese:

—Albo ya'i ti Aarone ti ac'o stoy ti svaxton ta sba ti uc'ume, ti bic'tal uc'ume, ti nabe, ti bu ts'anajtic ti vo'e, yo' jech ta xloq'uic talel ti ranaetique. Ac'o snojesic sjunul ti jteclum Egiptoe.