Search form

Éxodo 9:11

11Ti viniquetic ti xilic toyol cajale, mu'yuc xa xcuch yu'unic ta stsalel ti Moisese. Yu'un bololic xa ta chin ec jech c'u cha'al scotolic ti egipcioetique.