Search form

Éxodo 9:24

24Mu'yuc spajeb ti xc'avlajet no'ox ti chauque. Jech ti bote mu'yuc spajeb ta xyal talel. Ja' to sba velta vinaj sc'oplal ti tsots laj yac' ti bot ta Egiptoe.