Search form

Éxodo 9:34

34Ja' no'ox un, c'alal laj yil ti faraón ti mu'yuc xa ta xac' ti vo'e, ti bote, xchi'uc ti mu'yuc xa xc'avlajet ti chauque, lic sa' smul yan velta. Ja' no'ox un, ma'uc xa no'ox stuc ti pucujib ti yo'ntone, ja' jech pucujib yo'ntonic ti yaj'abteltac eque.