Search form

Génesis 1:12

12Jech ti banomile lic xch'ies talel scotol ti c'usitic ta xch'ie, ti momoletic ta xac' sbeq'ue, xchi'uc te'etic ta xac' sat. Jech ti Diose laj yil ti lec scotole.