Search form

Génesis 1:27

27Xchaplej lec ti c'alal laj smeltsan vinic ti Diose,

mu yanuc loc' ta meltsanel yu'un jech c'u cha'al ti Dios stuque,

yu'un laj smeltsan vinic xchi'uc ants.