Search form

Génesis 10

Snitilultac ti Noee

(1 Cr 1.5-23)

1Li'e, ja'ic snitilultac ti Seme, ti Came, ti Jafete, xnich'nabtac ti Noee. Yu'un lic ayanuc yalab xnich'nab stuquic ec c'alal ech' xa ox ti nojel ta vo'e.

2Xnich'nabtac ti Jafete, ja' ti Gomere, ti Magoge, ti Madaie, ti Javane, ti Tubale, ti Meseque, xchi'uc ti Tirase. 3Xnich'nabtac ti Gomere, ja' ti Asquenaze, ti Rifate, ti Togarmae. 4Ti xnich'nabtac ti Javane, ja' ti Elisae, ti Tarsise, ti Quitime, ti Rodanime. 5Taje, ja' snitilultac ti Jafet naquiic ta ti' nabe. Ti jujuchope oy sbats'i c'op stuquic, xchi'uc xtoc svoc'ol-voc'ol ti slumalique.

6Xnich'nabtac ti Came, ja' ti Cuse, ti Mizraime, ti Fute, xchi'uc ti Canaane. 7Xnich'nabtac ti Cuse, ja' ti Sebae, ti Havilae, ti Sabtae, ti Raamae, ti Sabtecae. Xnich'nabtac ti Raamae, ja' ti Sebae, ti Dedane. 8Ti Cuse nich'naj, ja' ti Nimrode, ja' sba vinic ti cajal pasvan ta mantal li' ta banomile. 9Ac'bat yu'un Dios ti Nimrode ti c'ot ta banquilal jnutsuvile, bu lic talel ti c'op ti xi x'ale: “Ti yo'nton le'e, co'ol sba jech c'u cha'al ti Nimrod laj sc'an Dios ti c'ot ta banquilal jnutsuvile.” 10Ti jteclumetic bu laj spas mantal ti Nimrode, ja' ti Babele, ti Ereque, ti Acade, ti Calnee, oy ta yosilal ti Sinare. 11Ta osil taje, ayan talel ti Asure, ti buch'u laj sliques ti jteclum Ninivee, ti Rehobot-Ire, ti Quélahe, 12xchi'uc ti muc' ta jteclum Resene, ti oy ta o'lol yu'unic ti Ninive xchi'uc ti Quélahe.

13Ayanic talel ta stojol ti Mizraime, ja' ti ludeoetique, ti anameoetique, ti lehabitaetique, ti naftuhitaetique, 14ti patruseoetique, ti casluhítaetique, ti caftoritaetique. Taje, bu ayanic talel ti filisteoetique.

15Sba xnich'on ti Canaane, ja' ti Sidone, xchi'uc xtoc ti Hete. 16Ta stojol ti Canaane, ayanic talel ti jebuseoetique, ti amorreoetique, ti gergeseoetique, 17ti heveoetique, ti araceoetique, ti sineoetique, 18ti arvadeoetique, ti zemareoetique, ti hamateoetique. Ts'acal to un, ti jujuchop yu'un ti cananeoetique tanijic batel. 19Yosilic ti cananeoetique jam batel c'alal to yosilal Gerar. Yosilic ti cananeoetique lic ta jteclum Sidón, c'ot c'alal to jteclum Gaza, ta stuq'uil ti jteclum Sodomae, ti Gomorrae, ti Admae, xchi'uc ti Zeboime, c'ot c'alal to ta jteclum Lesa. 20Taje, ja' snitilultac ti Came, jujuvoc' slumalic, jujuvoc' sts'unubalic, xchi'uc jujuchop sbats'i c'opic.

21Sbanquil ti Jafete, ja' ti Seme, nich'naj ec. Scotol xnich'nabtac ti Hebere, ja' snitilultac ti Seme. 22Xnich'nabtac ti Seme, ja' ti Elame, ti Asure, ti Arfaxade, ti Lude, xchi'uc ti Arame. 23Xnich'nabtac ti Arame, ja' ti Uze, ti Hule, ti Guetere, ti Mase. 24Ti Arfaxade nich'naj, ja' ti Salae. Ti Salae nich'naj, ja' ti Hebere. 25Ts'acal to un, xi s'elan laj yil chib xnich'on ti Hebere. Ti june, Peleg sbi. Yu'un ti jech yorail taje, laj xch'ac sbaic ti jnaclejetic ta banomile. Xchi'il ta voq'uel ti Pelege, Joctán sbi. 26Ti Joctane nich'naj, ja'ic ti Almodade, ti Sélefe, ti Hasar-mávete, ti Jérahe, 27ti Hadorame, ti Uzale, ti Diclae, 28ti Obale, ti Abimaele, ti Sebae, 29ti Ofire, ti Havilae, ti Jobabe. Scotolic taje, ja' xnich'nabtac ti Joctane. 30Xnich'nabtac ti Joctane laj smaquic batel ta naclej yosilal ti Mesae, ti ic'ot c'alal to Sefar banomil yosilal muc'tic vitsetic oy ta sloq'ueb c'ac'ale. 31Scotolic taje, ja' snitilultac ti Seme. Slec-lecoj slumalic, slec-lecoj sts'unubalic ta yosil stuquic, slec-lecoj sbats'i c'op stuquic.

32Scotolic taje, ja' snitilultac yalab xnich'nab ti Noee, ti c'u s'elan lic boluc batel ti snitilulique, ti slec-lecoj ti yosil sbanomilique. Tanijic batel ta sbejel banomil ti c'alal ech' xa ox ti nojel ta vo'e, c'otic ta muc'tiquil lumetic ta sjoylej banomil.