Search form

Génesis 12:10

10Ti ta banomil taje, lic ayanuc muc' ta vi'nal. Jech o xal ti Abrame bat nacluc ta Egipto c'uc sjaliluc, yu'un ch'abal xa c'usi ta sta ta lajesel ti bu nacale.