Search form

Génesis 12:5

5Va'i un, laj yic' batel ti Sarai ti ja' yajnile, xchi'uc ti Lot ti ja' sjun-nich'one, xchi'uc scotol ti c'usi x'ayan yu'une, xchi'uc ti svinictac ti laj sta ta Harane yo' ta xc'otic ta Canaán banomil.