Search form

Génesis 13:11

11Ja' yu'un un, ti Lote ja' laj st'uj ti stenlej Jordane. Ta sloq'ueb c'ac'al, laj stam batel ti bu oyique. Ja' jech s'elan c'ot ta pasel ti laj xch'ac sbaic ti Abram xchi'uc ti Lote.